Skip to main content

Technická Univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta

POSLANIE FAKULTY

Poslaním Drevárskej fakulty je vzdelávanie a výchova odborníkov vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia v študijných odboroch drevárstvo, ekonómia a manažment, umenie a bezpečnostné vedy. Cieľom fakulty je pružne reagovať na meniace sa potreby praxe a operatívne inovovať študijné programy, ktoré sú postavené na univerzálnosti a individualizácii štúdia. V oblasti vedy a výskumu sa fakulta zaoberá komplexným výskumom dreva, drevných materiálov, drevárskych technológií, nábytku a výrobkov z dreva vo všetkých formách a oblastiach ich využitia s rozšírením do oblastí ekonómie, manažmentu, umenia a bezpečnostných vied.

4 ŠTUDIJNÉ ODBORY & 13 ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV

DREVÁRSTVO:

 • Drevárstvo s podporou informačných technológií (I.)
 • Tvorba a konštrukcia nábytku (I., II. stupeň)
 • Drevené stavby (I., II. stupeň)
 • Rodinné podnikanie v drevárstve a v nábytkárstve (I. stupeň)
 • Drevárske inžinierstvo (II. stupeň)
 • Manažment drevárskej a nábytkárskej výroby (II. stupeň)
 • Technológia spracovania dreva (III. stupeň)
 • Konštrukcie a procesy výroby drevárskych výrobkov (III. stupeň)
 • Štruktúra a vlastnosti dreva (III. stupeň)

EKONÓMIA A MANAŽMENT:

 • Ekonomika a manažment podnikov drevospracujúceho priemyslu (I., II. stupeň)
 • Ekonomika a manažment lesnícko-drevárskeho komplexu (III. stupeň)

UMENIE:

 • Dizajn nábytku a interiéru (I., II. stupeň)
 • Dizajn nábytku a bývania (III. stupeň)

BEZPEČNOSTNÉ VEDY:

 • Protipožiarna ochrana a bezpečnosť (I., II., III. stupeň)

VÝSKUM A VÝVOJ NA DREVÁRSKEJ FAKULTE

V oblasti vedy, výskumu a vývoja napĺňa fakulta svoje poslanie riešením vedecko-výskumných a umeleckých projektov a programov národného a medzinárodného charakteru.

STRATEGICKÉ OBLASTI VÝSKUMU:
Drevárska fakulta uskutočňuje vedecko-výskumnú činnosť v štyroch oblastiach výskumu, ktoré sú vzájomne previazané jedným spoločným prvkom, ktorým je drevo. Posúvanie hraníc poznania o tomto prírodnom, ekologickom a obnoviteľnom materiáli je teda komplexné a pokrýva všetky oblasti jeho použitia.

Inžinierstvo a technológie – štruktúra a vlastnosti dreva, technológie spracovania a ochrany dreva, výroba a vývoj drevných kompozitov, konštrukcia a výroba nábytku, obrábanie, sušenie, chemická, termická a mechanická modifikácia dreva, procesy lepenia a povrchovej úpravy, výroba buničiny a papiera, drevené stavby.

Ekonómia a manažment – ekonómia a manažment drevospracujúceho priemyslu, marketing výrobkov z dreva, obchod s drevom, zelená a cirkulárna ekonomika, trvalo udržateľný rozvoj.

Bezpečnostné služby – ochrana dreva, výrobkov z dreva a drevených stavieb pred požiarom, retardéry horenia dreva, metódy stanovovania požiarno-technických charakteristík.

Umenie – dizajn nábytku, dizajn interiéru, produktový dizajn a tvorba obytného prostredia.


Na stiahnutie

  UPVS Mesto Nitra (PDF, 54.06 KB)
Technická Univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta
Technická Univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta
T. G. Masaryka 24
96001 Zvolen
Web vystavovateľa